Stručné dějiny hudby


Výraz "vážná hudba" má dva významy. Nejběžněji se používá jako denotát té části hudby, nazývané jako hudba umělecká nebo vážná - jako protiklad populární hudby. Tato definice pokrývá hudební dějiny od Gregoriánských chorálů přes Beethovenovy symfonie až po moderní skladatele.

Hudební historie může být rozčleněna různými způsoby. Tato práce rozděluje hudbu do sedmi hlavních oddílů, a to hudbu starověkou, středověkou, renesanční, barokní, klasicistní, romantickou a hudbu 20. století. Každý oddíl je krátce charakterizován a doplněn o seznam nejdůležitějších autorů a doporučených nahrávek.

Jiné účelné rozdělení je možné podle návaznosti jednotlivých slohů a technik. Toto rozdělení začíná církevní hudbou - chorály, později hrou na varhany, z čehož se později, za přispění světské hudby, vyvinuly "umělé" formy koncertu, opery, atd.

Jednotlivé kapitoly jsou vždy členěny na dvě části - světovou a českou hudbu. Informace o světové hudbě zde plní také úlohu kontextu, v němž lépe vyjdou najevo česká specifika.


 

Starověká hudba

Toto období popisuje úsvit a nejstarší období lidských dějin. O tomto období nevíme prakticky vůbec nic, notový zápis samozřejmě ještě neexistuje a tak můžeme pouze spřádat domněnky založené na dochovaných nástěnných malbách a archeologických nálezech. Je však téměř jisté, že už tenkrát se hudba dělila na světskou a duchovní. Jistě hrála velkou úlohu při náboženských obřadech (bubny + tanec), a dětské říkanky či zpěvy také jistě existovaly. Jediným připomenutím tohoto období nám mohou být šamanské zpěvy a rituály amazonských indiánů.

Starověká hudba na území Velké Moravy

Situace na území nynějších Čech se z hlediska dějin hudby od světové neliší - nevíme o ní prakticky nic.


Středověká hudba


Máte chuť přenést se o několik staletí zpět? Odhodit po středověké hostině kost jen tak za hlavu, zúčastnit se rytířského turnaje a podívat se za světla pochodní na představení kejklířů? To vše nabízí hrad Loket, který se tyčí nad stejnojmenným městečkem v západních Čechách.
Celý článek

Renesanční hudba

Letohrádek Hvězda, který je označován za perlu severské renesance, nechal podle svého vlastního návrhu v Praze postavit arcivévoda Ferdinand Tyrolský, který zde žil se svojí tajnou láskou. Letohrádek se zapsal do dějin i tím, že se u něj odehrála známá bitva na Bílé hoře.
Celý článek


Barokní hudba

Kdyby někdo srovnával éry hudebního vývoje s érami vývoje architektury, pak by byla středověká éra symbolizována katedrálou Notre Damme v Paříži, renesance domem ve Florencii a baroko palácem Ludvíka XIV. ve Versailles. Barokní hudba je hodně zdobná s bohatou texturou v porovnání se svými předchůdci.
Celý článek

Klasicistní hudba

Dalo by se říci, že hudba klasicismu se vzhlíží v umění a filosofii starého Řecka a Říma - v ideálech vyrovnanosti, proporcí a disciplíně vyjádření. Pozdně barokní styl byl polyfonicky komplexní a po melodické stránce ornamentální, bohatý. Skladatelé klasické éry se odklonili ve vývoji od svých předchůdců - jejich hudba má podstatně jednodušší texturu.
Celý článek


Hudba romantismu

Stejně jako slovo "klasická" vyvolává určité představy, slovo "romantická" je ještě více evokativní. Když si ještě vzpomeneme na Bídníky Victora Huga a Delacroixovy malby - romantismus implikuje fantazii, spontánnost a citlivost.
Celý článek

Vážná hudba 20. století

Proč se mění hudební styly? Minimálně je evoluce hudebních stylů výsledkem vlivů jednotlivých autorů mezi sebou. Bohužel nelze obecně říci, že by tento vliv byl vždy pozitivní. Někdy skladatelé svými díly reagují proti stylu, který byl stylem jejich otců (i když jejich hudbu někdy obdivovali).
Celý článek