Jan Blažej Santini Aichel

Kostel Zvěstování Panny Marie s opatstvím v Mariánské Týnici

Římskokatolický kostel Zvěstování Panny Marie v Mariánském Týnci u Kralovic z 18. století se nachází v areálu bývalého proboštství Mariánská Týnice cisterciáckého kláštera v Plasích. Po zrušení kláštera v roce 1785 stavba chátrala, avšak v 90. let 20. století byla zahájena jeho celková rekonstrukce, dokončená v roce 2008.

Kostel s probošstvím kolem roku 1785Kostel s probošstvím kolem roku 1785 Kolem roku 1707 začal plaský opat Eugen Tyttl na doporučení sedleckého opata Snopka spolupracovat s Janem Blažejem Santinim. Projekt novostavby byl hotov již o tři roky později a základní kámen stavby položen 2. července 1711, nicméně k začátku stavby došlo až v roce 1720, a stavební a výzdobné práce trvaly více jak třicet let do roku 1751, respektive 1762, kdy byl kostel vysvěcen.

Proboštství bylo dokončeno o dva roky později. Ani ne deset let poté, roku 1785, byl klášter v Plasích, stejně jako jím spravované mariánské poutní místo v Týnici, zrušen. Dlouhodobě neudržovaná stavba tedy výrazně chátrala, což v roce 1920 vyústilo ve zřícení kopule a části kleneb kostela. Díky dobrovolnickému Spolku na záchranu Mariánské Týnice se však podařilo chátrání zastavit, celý komplex postupně zrekonstruovat a následně v roce 2005 opět vztyčit kopuli.

Chrám Zvěstování Panny Marie byl vyprojektován v roce 1710 jako centrála na půdorysu řeckého kříže s okosenými rohy metodou „kvadriangulace“. Tato už od středověku známá metoda pracuje se sítí soustředných kružnic, do nichž je vepisován či jimž je opisován geometrický útvar čtverce, nicméně v každé z nich pootočeném o 45°. Do místa protnutí všech diagonál a os, tedy do středu takto promyšlené kompozice je pak umístěno křížení chrámu, vertikálně završené kopulí, jež na svém vrcholu nese mariánskou hvězdu. Ramena kříže osmiúhelníkového půdorysu Santini z jedné šestiny zasunul do středu, završil plackovou klenbou nad příčným obdélníkem a v exteriéru uzavřel pro něj typickou mansardovou střechou. Dvojvěží zvonic je pro zachování centrality chrámu vysunuto mimo jeho hmotu. Monumentalita exteriéru kostela je podtržena poměrně skromným členěním pláště, jehož povrch Santini nerozbíjí zdobnými detaily, naopak jónské pilastry, použité v exteriéru i interiéru vertikalitu stavby jen umocňují.

Centrální stavbu chrámu v Mariánské Týnici měly podle originálního projektu symetricky na západní i východní straně provázet ambitové dvory, z nichž však dokončen byl pouze stávající. Tříramenná stavba ambitu, obklopuje ve svém nitru čtverec a ze západu nasedá na příčnou osu kostela, v místech kde ramena kostela svírají úhel. Každé z ramen ochozu tvoří pět obdélných polí zaklenutých taktéž plackami. Do nároží ambitu vložil Santini na příčnou osu orientované kaple šestiúhelníkového půdorysu. Kaple jsou mírně vyvýšeny nad plochu chodeb, zaklenuty plackou nad půdorysem oválu a završeny taktéž mansardovou střechou.

Zdroj: Wikipedie, Kostel Zvěstování Panny Marie (Mariánský Týnec)
Radio Praha

   Zpět