P8130211.jpg P8130133.jpg P8130136.jpg
P8130143.jpg P8130146.jpg P8130147.jpg
P8130148.jpg P8130150.jpg P8130159.jpg
P8130160.jpg P8130164.jpg P8130169.jpg
P8130171.jpg P8130174.jpg P8130175.jpg
P8130176.jpg P8130180.jpg P8130183.jpg
P8130184.jpg P8130188.jpg P8130189.jpg
P8130196.jpg P8130199.jpg P8130201.jpg
P8130202.jpg P8130206.jpg P8130207.jpg
P8130210.jpg P8130127.jpg


Photo: Jitka Podzimkova, Radio Prague