Zpět na domovskou stránku Zpět na domovskou stánku
  Aby minulost měla budoucnost...
O nadaci
Činnost
Projekty
Správní rada
Kontakt
English
 

O Nadaci Občanského fóra

Občanské fórum? Stále ještě existuje? Nadace založená Občanským fórem?

Při vyslovení spojení "Nadace Občanského fóra" Vám téměř každý člověk v České republice s údivem položí prakticky stejnou otázku: "Občanské fórum, to stále ještě existuje?" Většina lidí totiž spojuje název Občanského fóra s politickou činností či bojem za lidská práva v dramatickém období po "sametové revoluci". Veřejnost si pamatuje, jakou roli sehrálo Občanské fórum v čase polistopadových dramatických změn v roce 1989. Úsilí OF bylo úspěšné v přeměně totalitní moci na demokratický stát. Po prvních svobodných volbách v květnu roku 1990 byli někteří členové Fóra zvoleni do významných státních úřadů, například prezident Václav Havel.

V prvních polistopadových týdnech roku 1989 se v centru tehdejšího Občanského fóra zrodila myšlenka založit nezávislou nadaci ve prospěch obnovy české kultury, vzdělanosti a humanismu. Proto byla v květnu 1990 založena Nadace Občanského fóra. Občanské fórum jí propůjčilo své jméno a počáteční finanční grant. Tímto datem začala existovat Nadace Občanského fóra jako samostatný subjekt a zároveň skončila jakákoliv provázanost s Občanským fórem. Přestože OF už zaniklo, Nadace Občanského fóra existuje nadále, je činnost nepodporuje žádné politické aktivity či hnutí, je to naprosto nezávislý subjekt podporující pouze dobročinné aktivity.

Co je mimořádného na Nadaci Občanského fóra?


Jak již bylo řečeno, je to především její historie, která činí nadaci mimořádnou. Za druhé, Nadace OF byla založena v květnu 1990 jako jedna z prvních nevládních, nepolitických a neziskových organizací v Československu, jejíž úsilí bylo zaměřeno na obnovu demokratické společnosti a principu občanské účasti. Za třetí, Nadace OF během uplynulých let své existence plně prokázala svou způsobilost uskutečněním řady užitečných projektů v oblastech kultury, vzdělávání, památkové péče, zdravotnictví a humanitární pomoci.

Nadace OF získala významné postavení mezi ostatními nadacemi v ČR. Patří k jedné z prvně vzniklých polistopadových nadací, která dodnes existuje a úspěšně rozvíjí svoji činnost. Za čtvrté, Nadace OF nezískává žádnou finanční podporu od státu, její financování závisí na postoji podnikatelského sektoru, médií a přízni veřejnosti. Reakce veřejnosti jsou vítaným podnětem a stimulem pro naši práci v oblasti ochrany památek, Nadace OF je především nadací pro občanskou společnost.

Zajímavostí je jistě i to, že Nadace OF se řadí k nadacím s celorepublikovou působností a četnými kontakty v zahraničí, její programy v oblasti ochrany movitého i nemovitého kulturního dědictví se řadí k nejrozsáhlejším v České republice. V roce 1995 Správní rada Nadace Občanského fóra přehodnotila poslání nadace, uvědomila si, že nadační aktivity podporující sociální a zdravotní projekty jsou oproti projektům na záchranu kulturního dědictví mnohem četnější a rozhodla soustředit práci Nadace OF výhradně do oblasti památkové péče a k podpoře ojedinělých kulturních projektů.

Jaké je poslání Nadace Občanského fóra?


Posláním Nadace OF je podporovat obnovu a ochranu kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky. Toho chce nadace dosáhnout zvyšováním zájmu veřejnosti o kulturní památky a prosazováním partnerské spolupráce při jejich záchraně mezi podnikatelskou, neziskovou a právní sférou.

Nadace Občanského fóra je členem Asociace nadací při Fóru dárců a řídí se principy Etického kodexu nadací.

© Nadace OF 2005